Kasa fiskalna w firmie

Rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej, należy upewnić się, czy przepisy wymagają dla danego jej rodzaju korzystania z kasy fiskalnej. Posiadanie kasy rejestrującej nie jest wymagane przy sprzedaży towarów i świadczeniu usług wyłącznie firmom lub organizacjom, organom administracji państwowej lub samorządowej. Sprzedaż towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a także na rzecz rolników niebędących czynnymi płatnikami podatku VAT, należy rejestrować za pomocą kasy fiskalnej.

Jednym ze zwolnień z posiadania kasy jest niewielka liczba świadczonych usług i tym samym odbiorców. Ilość usług, które kwalifikują przedsiębiorcę do zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, zależy od tego, w którym półroczu rozpoczął działalność. Dla podatników zaczynających w I połowie 2014 r., ilość świadczonych usług może wynosić maksymalnie 50, a ilość odbiorców tych usług nie więcej niż 20. Dla podatników rozpoczynających działalność w II połowie 2014 roku wartości te wynoszą kolejno 25 i 10. Aby skorzystać ze zwolnienia łącznie z tym warunkiem musi zostać spełniony wymóg wystawienia faktury VAT za każdą świadczoną usługę, zawierającej dane identyfikujące odbiorcę usługi.

Ponadto przepisy precyzyjnie wskazują rodzaje działalności, których prowadzenie nie wymaga ewidencjonowania na kasie rejestrującej, w załączniku do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.11.2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Są to między innymi szeroko pojęte usługi związane z rolnictwem, ze zbieraniem i utylizowaniem odpadów, usługi pocztowe i noclegowe, telekomunikacyjne, finansowe, prawnicze (wyłączając notariuszy), usługi w zakresie edukacji.

Dla niektórych rodzajów działalności istnieje z kolei bezwzględny wymóg ewidencjonowania obrotów za pomocą kas fiskalnych, a podatnicy prowadzący taką działalność nie mogą skorzystać z żadnych zwolnień. Należą do nich sprzedaż gazu płynnego, profesjonalny przewóz pasażerów, usługi taksówkarskie, sprzedaż silników spalinowych i niektórych części mechanizmów samochodowych. Zaznaczyć należy, że wymóg ten nie dotyczy warsztatów samochodowych, które zajmują się montażem towarów, co jest świadczeniem usługi, a nie sprzedażą części samochodowych.

Ponadto kasa fiskalna wymagana jest między innymi przy prowadzeniu sprzedaży sprzętu radiowego i telewizyjnego, wyrobów z metali szlachetnych, wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych.

Od 1 stycznia 2018 roku zostaną stopniowo wprowadzane kasy online. Co to oznacza? Kasy tego rodzaju mają mieć funkcję raportowania zarejestrowanych na nich transakcji do centralnego systemu informatycznego Ministerstwa Finansów. Wszelkie dane będą przekazywane automatycznie do Repozytorium. Dokumenty fiskalne zostaną archiwizowane jedynie w formie cyfrowej.

Każdy konsument będzie mógł otrzymać tradycyjny, papierowy paragon. W trakcie jego drukowania kasa fiskalna stworzy również dokument elektroniczny. E-paragon także będzie mógł otrzymać klient. Wystarczy, że wprowadzi swój kod nabywcy. Ta możliwość dotyczy zarówno klientów płacących kartą, jak i tych płacących gotówką.

Wchodzące w życie w 2018 roku rozporządzenie ma znieść możliwość archiwizowania papierowej kopii paragonów. Kopie te będą zapisywane jedynie w formie elektronicznej. Wiążę się to z pojęciem pamięci chronionej, które uległo zmianie. Każda kasa fiskalna będzie musiała być wyposażona w pamięć chronioną. Kasy fiskalne muszą wysyłać informacje do repozytorium Ministerstwa Finansów. Przedsiębiorca ma więc obowiązek zadbania o to, żeby jego urządzenie miało taką możliwość. Należy zwrócić uwagę na doprowadzenie do kasy połączenia sieciowego. Można także dokonać zakupu modemu i sprawdzić najkorzystniejsze oferty mobilnych usługodawców.

Zmiana kas fiskalnych od nowego roku ma przynieść korzyści dla wszystkich stron, których dotyczą nowe przepisy. Zyskają nie tylko przedsiębiorcy i konsumenci, ale także państwo. Dzięki nowym rozwiązaniom zmniejszeniu ma ulec szara strefa, a zwiększą się wpływy do Skarbu Państwa. Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli działać w sposób nieuczciwy, zostaną szybko wykryci. Dla konsumentów posiadanie elektronicznego paragonu ma ułatwić proces reklamacji. Sprawi także, że znikną ograniczenia płatności kartą.

Od stycznia 2018 roku będzie funkcjonowało aktualnie tworzone Centralne Repozytorium Kas. Będzie ono miało za zadanie m.in. wcześniej wymienione funkcje. Główną jego funkcją będzie natomiast zgromadzenie danych przesyłanych automatycznie z nowych kas fiskalnych posiadających funkcję wymiany informacji przez internet. Nowe kasy fiskalne będą co kilka godzin wysyłać automatycznie (bez udziału użytkownika przedsiębiorcy) odpowiednie informacje do CRK w formie pliku o standardzie JPK_PARAGON.

Po otrzymaniu niezbędnych informacji CRK będzie dokonywał analizy otrzymanych danych czyli nadzorował i kontrolował prawidłowość transakcji występujących pomiędzy podatnikami.

Jak łatwo zauważyć taki system przesyłu informacji wymaga stałego dostępu do internetu. Przedsiębiorca będzie zobowiązany zapewnić stałe łącze umożliwiające ciągłą komunikację kasy fiskalnej z CRK.

Jeżeli z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy nie jest możliwe zapewnienie stałego połączenia z internetem, wówczas przedsiębiorca musi zapewnić to połączenie niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn.

W wyjątkowych sytuacjach uniemożliwiających zapewnienie stałego dostępu kasy fiskalnej do internetu urząd skarbowy na wniosek podatnika może dać zgodę na dokonywanie przesyłu niezbędnych informacji co kilka godzin lub w innych zakresach czasowych.

Podstawowy charakter danych jakie będą wysyłane co CRK to m.in.

  • NIP przedsiębiorcy,
  • przedmiot sprzedaży,
  • kwota podstawy opodatkowania i podatek VAT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Previous post Takich spraw jest wiele
tłumacz rosyjskiego Next post Wybierz tłumacza języka rosyjskiego
Close

Redakcja

redakcja@najutro24.pl